ศิลป วัฒนธรรมไทย, การละเล่นพื้นบ้าน, ดนตรีไทย
หน้าเรือน
วิถีไทย
ศิลป วัฒนธรรมไทย
วรรณคดีไทย
ฝีมือไทย
ดนตรีไทย มีมาแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน จากการสันนิษฐาน โดยการพิจารณา หาเหตุผล เกี่ยวกับกำเนิด หรือที่มาของ ดนตรีไทย ก็ได้มีผู้เสนอแนวทัศนะในเรื่องนี้ไว้ 2 ทัศนะที่แตกต่างกัน เครื่องดนตรีไทย มีอยู่มากมายหลายชนิด สามารถนำมาจัดหมวดหมู่ และจำแนก ประเภทตามวิธีการเล่นได้เป็น 4 ประเภท เรียกให้สอดคล้องกันว่า "ดีด สี ตี เป่า"
  • เครื่องดีด ได้แก่ เครื่องดนตรี ที่เล่นด้วยการใช้นิ้วหรือที่ดีด ดีดสายให้เกิดเสียง
  • เครื่องสี ได้แก่ เครื่องดนตรี ที่เล่นด้วยการใช้คันชักสีไปมาที่สาย ให้เกิดเสียง
  • เครื่องตี ได้แก่ เครื่องดนตรี ที่เล่นด้วยการใช้มือ หรือ ไม้ตี
  • เครื่องเป่า ได้แก่ เครื่องดนตรี ที่เล่นด้วยการใช้ปากเป่าให้เกิดเสียง
การนำเสนอ ข้อมูลของ ดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีไทย นี้ ผู้จัดทำมีจุดประสงค์ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา หาความรู้ สำหรับผู้ที่สนใจใน ดนตรีไทย และ เครื่องดนตรีไทย .. ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม ได้โดย Click ที่ :: ดนตรีไทย :: เพื่อศึกษา รายละเอียดทั้งหมด
Site Create By SiamNT.net Copyright © 2009 By SiamNT All Right Reserved